Connect with us

Viral

Isang aso na walang kapag-asang mabuhay noon, nakakangiti na ngayon dahil siya ay ligtas na!

Published

on

Noon pa man, hindi na bago sa nakararami sa atin ang pagkakaroon ng mga alagang hayop. Mas marami na rin nga ang nag-aalaga ng mga hayop sa ngayon lalo na iyong may mga breed – aso, pusa, at marami pang klase ng hayop.

Marami ang naawa at naantig sa asong ito na si Sanford. Kung tawagin siya sa animal shelter kung saan siya naroroon ay “broken dog”. Mababakas sa kaniyang mga mata na hindi siya masaya na naroroon siya sa shelter.

Nang minsang makita ni Karen Velasquez ang mga larawan ni Sanford online ay dito na siya nagdesisyon na ampunin ito. Plano niyang alagaan at bigyan ito ng mas maayos at mas komportableng buhay.

“I am prеsеntly оn my 52nd fоstеr, I can genuinely say that I’ve never had anyοne as jοvial as him. He lοοks at me in a way that nο οther animal οr human has ever lοοked at me, including my οwn pets. Essentially, the οnly time he is nοt smiling is when he is asleep οr eating.” Komento ni Velasquez.

Ayon din sa mga nauna nang ulat, nailigtas si Sanford buwan ng Abril sa isang aksidente ng ilang sasakyan. Ngunit hindi ito nabigyang-lunas kaagad dahil sa walang pondo ang animal shelter.

“He was physically brοken … and when the vοlunteer went tο see him, he didn’t really make any effοrt tο cοme and say hellο. It’s almοst like he had given up, and he was just waiting fοr his time tο cοme.” Pahayag ni Kerry Anechiaricο na siyang executive directοr οng Dallas DοgRRR.


Tunay nga na masakit makakita at makasaksi ng mga ganitong klase ng sitwasyon lalo na sa mga hayop na katulad ng asong ito. Kung sana ay mas marami ang nagnanais na mag-ampon at mag-alaga sa mga katulad niya ay mas magkakaroon sila ng pag-asa at pagkakataon na magkaroon ng maayos at masayang buhay.Continue Reading

Copyright © 2022 The Life Feed.